Armacash Pénztárgép és Irodatechnika

Ügyelet

Gyorskereső
 


Online pénztárgép AEE-XML napló fordító


A gombra kattintva kipróbálhatja az online pénztárgépekből kinyerhető naplófájlok elemző és megjelenítő eszközét!
Kategória


Belépés
A kosárban 0 db termék van
0 Ft összegben.

Kosaram | Rendelés | Ürítés
Felhasználónév:


Jelszó:


  Regisztráció

Elfelejtette jelszavát?

Megjelent a rendelet az online pénztárgépek támogatásának határidejéről!


Eddig volt közlemény, most lett rendelet. Közel a január 31.! - 2014.01.22.
Megjelent a Magyar Közlönyben a nemzetgazdasági miniszter 2/2014. (I. 22.) NGM rendelete egyes pénztárgéphasználattal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról. Ebben a korábbi rendeletnek megfelelő határidőket tűzte ki a támogatás határidejéül, jelesül:
 
- 2014. január 31.: a kiskasszások esetén, aki rendelését leadta 2013. október 1-je előtt
- 2014. feburár 28. : a kiskasszások esetén, aki 2013. október 1. után adta le, nagykasszások esetén, aki 2014. január 1. előtt adta le
 
Hogy ez a határidő mennyire tartható, arról nem nagyon oszlanak meg a vélemények: leginkább kínosan sehogy. Vágújhelyi Ferenc, a NAV informatikai helyettesének egy nyilatkozatában, amely pár napja került ki, az szerepelt, hogy már 22 ezer online kassza üzemel. Ez a szám a szükséges mennyiségtől még nagyságrendileg is messze van, hisz korábbi kommunikációkban csak a támogatott kódok számát 106 ezerre tették!
 
A fenti számok azt jelentenék, hogy a fennmaradó időben be kellene üzemelni - a legjobb szándékú számítások szerint is - minimum 80 ezer online kasszát, ennek pedig még az országban is csak a töredéke van! Márpedig fizikailag nem a műszerésznél tartózkodó online pénztárgépet beüzemelni...?!
 
A korábbi hírek szerint újabb módosítás már nem várható, így mindenkinek nagyon kell sietnie, hogy minél hamarabb online pénztárgépe legyen! az elkövetkező bő 1 hónapban valószínűleg az egyik legkeresetebb cikk lesz az országban!
 
 
A rendelet szövegét azért közzétennénk mi is:
 
"
A nemzetgazdasági miniszter 2/2014. (I. 22.) NGM rendelete egyes pénztárgéphasználattal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a következőket rendelem el:
 
1. A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosítása
 
1. § A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet1) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalását az eladó a 11. § (2) bekezdése szerint értékesített, – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2014. január 31-ig üzembe helyezett pénztárgépek után, az állami adóhatósághoz legkésőbb 2014. április 30-ig – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – benyújtott kérelmében igényelheti. A kiutalás igénylésére vonatkozó határidő jogvesztő, igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az eladó az eladási ár támogatás összegével megegyező részének kiutalását a 11. § (2) bekezdése szerint értékesített, 2014. február 28-ig üzembe helyezett pénztárgépek után is kérheti abban az esetben, ha a Rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő pénztárgépet 
 
a) az elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépet üzemeltető 2013. október 1-je előtt,
b) az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet üzemeltető 2013. december 31-ig
 
megrendelte – ideértve azt az esetet is, ha az a) és b) pont szerinti határidőig leadott megrendelést módosították vagy megszüntették és helyette új rendelést adtak le –, és az üzemeltető a pénztárgép üzembe helyezését semmilyen módon nem késleltette.
 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáról az üzemeltető az üzembe helyezés napjáig az eladónak írásban nyilatkozik. Az eladó a nyilatkozatot az adózás rendjéről szóló törvény szabályai szerint köteles megőrizni.
 
(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben az eladó adatain (neve/elnevezése, székhelye, adószáma) túl fel kell tüntetni az eladónál érvényesített, a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot és az igényelt támogatás összegét, valamint – a (2) bekezdés szerinti esetekben – a (3) bekezdés szerinti üzemeltetői nyilatkozat megtételének tényét.”
 
2. § A Rendelet1 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy az üzemeltető a 4. §-ban meghatározott feltételeknek nem felelt meg, vagy a 12. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozata valótlan, és a részére kiadott igazolás alapján az eladó támogatás kiutalását kérte, úgy a támogatás jogosulatlan igénybevételét és annak jogkövetkezményeit az üzemeltető terhére állapítja meg.”
 
2. A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása
 
3. § A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet2) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdést nem kell alkalmazni azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a Rendelet 3. §-a szerinti egyedi mentesítésben részesült, illetve amely vonatkozásában az adóalany a Rendelet
2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét.”
 
4. § A Rendelet2 a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki (amely) az Áfa tv. 166. §-a szerinti nyugtakibocsátási kötelezettségét az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag számla kibocsátásával teljesíti, az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdés vonatkozásában úgy kell tekinteni, mint aki nyugtaadási kötelezettségének gépi nyugtakibocsátással tesz eleget. Ezen adóalany az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a Rendelet 2. § (1) bekezdésétől eltérően a Rendelet 1. mellékletében foglalt tevékenysége tekintetében olyan módon köteles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott számlák valamennyi adatát – az állami adóhatóság által meghatározott struktúrában – a számla kibocsátásának keltét alapul véve naponkénti bontásban, naptári hetente, a tárgyhetet követő hét negyedik napjáig, elektronikus úton megküldi az állami adóhatóságnak.
 
(2) A Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki (amely) az Áfa tv. 166. §-a szerinti nyugtakibocsátási kötelezettségét az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag számla kibocsátásával teljesíti, köteles ezt a tényt az állami adóhatóságnak a Rendelet 1. melléklete szerinti tevékenységének megkezdését követő 5 napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon elektronikus úton bejelenteni.
 
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti bejelentés megtételét követően az adóalany a Rendelet 1. melléklete szerinti tevékenységét megszünteti, köteles ezt a tényt a tevékenység megszüntetését követő 5 napon belül az állami adóhatóságnak az e célra rendszeresített nyomtatványon elektronikus úton bejelenteni.
 
(4) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés szerinti bejelentés megtételét követően az adóalany nyugtakibocsátási kötelezettségét online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgéppel kívánja teljesíteni, az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége csak az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép beüzemelésének időpontjáig áll fenn.”
 
5. § A Rendelet2 a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § (1) A 9/A. § rendelkezéseit a Rendelet 1. mellékletében foglalt tevékenységről kiállított azon számlák vonatkozásában kell először alkalmazni, amelyek kibocsátása 2014. február 28-át követően történik.
 
(2) A Rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki (amely) az Áfa tv. 166. §-a szerinti nyugtakibocsátási kötelezettségét az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kizárólag számla kibocsátásával teljesíti, köteles ezt a tényt az állami adóhatóságnak az egyes pénztárgéphasználattal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2014. (I. 22.) NGM rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül az e célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton bejelenteni.”
 
3. Záró rendelkezések
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
"
 


Kapcsolódó képek:

 

vonal

Cimkék: támogatás, online pénztárgép, határidő, 2013. december 31., online pénztárgép üzemben,

Kapcsolódó hírek:


Ismét változik az vendéglátós NTAK bevezetés határideje?
  Az elmúlt hetekben több információ is napvilágra került a határidő hosszabbítással kapcsolatban:   2023.05.16.&nb...

Euro felkészülési időszak 2019 január 1. után az online pénztárgépeknél!
Mi is történt, hogy ez a kérdés felmerülhet? Korábban - az első online pénztárgépes rendelet idején - az euró átáll...

Micra és Montel Jota, Mini frissítések folyamatban...
Miután most már a Montel forgalmazásában lévő gépek is megkapták az engedélyt a legfrissebb szoftverre, így gyakorlatilag tömegess...

Újabb online pénztárgép frissítési hullám: Micra Jota M és Micra Mini M
  A Micra-Metripond Kft. tervei szerint hamarosan megkezdődnek az A008 Micra Jota M és az A006 Micra Mini M pénztárgépek legújabb...

Már lehet is szerződést kötni az egyetlen felügyeleti szolgáltatóval online étel- és italautomata online-osítására!
  A Magyar Posta - meglepő - gyorsasággal reagált a kialakult helyzetre: - 2017.06.19. : 2017. évi LXXVII (VI.19) törvény, megha...

Vajon a Magyar Posta, vagy a Magyar Posta legyen az egyetlen felügyeleti szolgáltató?
  Talán nem annyira meglepetésként, de komoly megfontolás, és mérlegelés után, a 2017.06.19-dikén megjelent közlönyt követő 1...

Szivárognak az engedélyek: Sento M és Sento-H, valamint egy új hordozható, a TaxHandy
Újabb pár engedélyt adott ki az MKEH a mai napon: két már eddig is működő gépet - Micra Sento M (A002) - Montel Sento-H (A003)...

Segítség a nagyon jogkövető online pénztárgéphasználóknak az új körből!
Mert pontosan mi is történt? Volt egy határidő a 9/2016 NGM rendeletben szeptember végére. Voltak, akik úgy gondolták: úgyis kötelező...

A kapkodásban, aki lemaradt: lehet, hogy mégsem kimaradt! Online-pénztárgép támogatás kiskapu!
Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NAV) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára nyilatkozta ma az MTI-nek - azon t...

Újabb hordozható online pénztárgép kapott engedélyt!
  A mai napon kapta meg az engdélyt a Fiscat iPalm online pénztárgép új műszaki rendeletnek megfelelő paraméterekkel HORDOZHATÓ o...Megosztás Twitteren Megosztás Facebookon Megosztás Iwiwen
Hírek - Összes hír

Mi várható e-nyugta bevezetésétől?

Ismét változik az vendéglátós NTAK bevezetés határideje?

NTAK hírek: Hosszabb felkészülési időt kezdeményezett az MTÜ az NTAK-csatlakozására

NTAK regisztráció után megjelent az első dokumentáció is

RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁS

Automata regisztráció: határidő június 30.!

Még egy kör a taxis hiénák ellen?Kérdések - Összes kérdés

-

-

- xzf3qp

- Üdvözlöm!

Marton Zoltán vagyok a Chrome-Soft Kft. munkatársa, a FisCat Adóügyi nyomtatóval kapcsolatban szeretném a segítségét kérni.

Az általunk fejlesztett

- Tisztelt Armacash!
Hogyan lehet CipherLab8000 típusú adatgyűjtőbe tört értéket rögzíteni?
A kilóra értékesített felvágottak leltározásánál nagy segítség lenne ha tudná

- Tisztelt Armacash,

hogyan tudok a Datecs DP-25 pénztárgépemből gyűjtőnkénti jelentést kinyerni?

köszönöm a választ

- T. ArmaCash!
A kasszafióknál mit jelent a 6V nyitófeszültség?
Köszönettel:
Pintér Sándor

Gyorskereső
 


Online pénztárgép AEE-XML napló fordító


A gombra kattintva kipróbálhatja az online pénztárgépekből kinyerhető naplófájlok elemző és megjelenítő eszközét!
Kategória


Belépés
Felhasználónév:


Jelszó:


  Regisztráció

Elfelejtette jelszavát?