Armacash Pénztárgép és Irodatechnika

Ügyelet

Gyorskereső
 


Online pénztárgép AEE-XML napló fordító


A gombra kattintva kipróbálhatja az online pénztárgépekből kinyerhető naplófájlok elemző és megjelenítő eszközét!
Kategória


Belépés
A kosárban 0 db termék van
0 Ft összegben.

Kosaram | Rendelés | Ürítés
Felhasználónév:


Jelszó:


  Regisztráció

Elfelejtette jelszavát?

Fent van a NAV oldalán az egyedi mentességet igénylő nyomtatvány (PTGM)


Amennyiben jogosult a mentességre, ezen a nyomtatványon kérelmezheti! - 2013.03.21.

 

A NAV március 20-án felrakta az ÁNYK-s letölthető nyomtatványok közé a PTGM elnevezésű nyomtatványt, amely a térerő híján lévő körzetekben használt pénztárgép-tulajdonosok számára lehet hasznos.
 
Fontos, hogy a NAV nem szociális/gazdasági alapon vizsgálja a jogosultságot, hanem az NMHH hivatalos állásfoglalása alapján adja ki azt. 
 
A kérelem pozitív elbírálása sem mentesíti a pénztárgéphasználót az alkalmas "online" pénztárgép beszerzése alól, csak annak jelentési kötelezettsége változik meg.
 
Alábbiakban a teljes közlemény:
 
 
 
A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II.15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében a pénztárgépet üzemeltető adózó a géppel előállított nyugták, számlák, illetve a pénztárgép adatairól online adatszolgáltatásra kötelezett. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) az adatszolgáltatási kötelezettséget főszabály szerint a pénztárgép az Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) útján „saját maga”, az adózó közvetlen beavatkozása nélkül teljesíti elektronikus hírközlő hálózaton keresztül.
 
Az online adatszolgáltatási kötelezettség a pénztárgéphasználatra kötelezett adóalanyt terheli az online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgépek tekintetében. Az online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgépre való átállást az alábbiak szerinti ütemezéssel kell megvalósítani.
 
A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó1 elektronikus naplóval nem rendelkező, hagyományos pénztárgépet 2013. április 30-ig üzemeltethet, azonban a 2013. június 30-ig terjedő türelmi időszakban az állami adóhatóság nem szankcionálja az elektronikus naplóval nem rendelkező, hagyományos pénztárgépek használatát.
A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet 2 2013. december 31-ig üzemeltethet, azzal, hogy a 2013. július 1. és 2013. december 31. között adatszolgáltatási kötelezettségét az elektronikus naplófájlok elektronikus úton történő megküldésével teljesíti az állami adóhatóság felé, melynek technikai részleteit a NAV 2013. március 12-én közleményben honlapján közzétette.
2013. június 30-át, illetve 2013. december 30-át követően az adózó nyugtaadási kötelezettségének kizárólag online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgéppel tehet eleget.
 
A pénztárgéphasználatra nem kötelezett adózó hagyományos pénztárgépet 2014. december 31-ig üzemeltethet. Ezt követően nyugtaadási kötelezettségének online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgéppel, vagy nyomdai előállítású (kézi) nyugta kiállításával tehet eleget
 
A pénztárgéphasználatra nem kötelezett adóalanyt adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgépek tekintetében terheli. Ezen adatszolgáltatási kötelezettségét – jelen jogszabályi környezetben – nem online módon, hanem akként teljesíti, hogy a pénztárgép AEE-ben tárolt adatait CD/DVD lemezre, illetve az előzőekkel funkcionalitásában megegyező, egyszer írható optikai adathordozóra menti, melyet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig megküld a székhelye, ennek hiányában telephelye szerint illetékes állami adóhatóságnak. Ehhez nem kell az állami adóhatóság engedélye, nem kell az állami adóhatósághoz bejelentést teljesíteni.
 
Abban az esetben, ha az adózó az online adatszolgáltatás teljesítésére a pénztárgépe útján az ehhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat hiánya miatt nem képes, akkor a Rendelet 3. §-a értelmében illetékmentes egyedi mentesítés iránti kérelemmel fordulhat az állami adóhatósághoz.
 
Az elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli mentesség (egyedi mentesítés) kizárólag az online módon történő adatszolgáltatás alóli mentesítésre terjed ki, az nem mentesít ugyanakkor az online kapcsolatra képes, új típusú pénztárgép használatának kötelezettsége alól. Ez pedig azt jelenti, hogy az elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alól egyedi mentességet kapott személynek ugyanúgy online kapcsolatra képes pénztárgépet kell üzemeltetnie, csupán az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti a jelen közleményben foglaltaknak megfelelően.
 
Fontos kiemelni, hogy az online adatszolgáltatáshoz nem internet kapcsolatra van szükség, hanem egyfajta mobil adatkapcsolatra. Amennyiben az üzemeltetés helyszínén mobiltelefont lehet használni, nagy valószínűséggel az online adatszolgáltatáshoz szükséges elektronikus hírközlő hálózat is elérhető. E tekintetben – a szükséges lefedettség kérdésében – a távközlési szolgáltatók tudnak eligazítást adni.
 
Az egyedi mentesítés iránti kérelem céljára a NAV a PTGM elnevezésű nyomtatványt rendszeresíti, mely a NAV honlapjáról 2013. március 20-ától letölthető, és elektronikus úton és papíralapon is benyújtható. A nyomtatványt papír alapon a kérelmező székhelye szerint illetékes NAV megyei/fővárosi adóigazgatóságához lehet benyújtani, illetve az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan is benyújtható.
 
A PTGM nyomtatványon az adózó azonosító adatain túlmenően meg kell jelölni
 
- azt a pénzátvételei helyet (a pénztárgép üzemeltetési helyet), melyre vonatkozóan az adózó az egyedi mentesítés megadását kéri, azaz amely hely tekintetében az online adatszolgáltatás térerő hiánya miatt nem lehetséges, valamint
 
- azt, hogy tudomása szerint az elektronikus hírközlő hálózat (térerő) mikortól és mely okból nem érhető el.
 
Az adózónak lehetősége van kérni, és ezt a nyomtatványon külön megjelölni, hogy az állami adóhatóság a határozatában engedélyezze azt, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségének úgy tegyen eleget, hogy a pénztárgépet a napi zárást követően legalább 1 óra időtartamra úgy helyezze el, hogy az elektronikus hírközlő hálózat (térerő) elérhető legyen.
 
A benyújtott PTGM nyomtatvány alapján a NAV illetékes szakterülete az egyedi mentesítés megadásáról vagy a kérelem elutasításáról 30 napon belül határozatban dönt. (Az ügyintézési határidőbe a szakhatóság megkeresése és a szakhatósági állásfoglalás megérkezése közötti időtartam nem számít bele.)
 
Az egyedi mentesítés elbírálása során a NAV minden esetben szakhatóság közreműködését kéri, ezért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) hivatalos állásfoglalását szerzi be arra vonatkozóan, hogy a kérelemben megjelölt pénzátvételi helyen (a pénztárgép üzemeltetésének helyén) az elektronikus hírközlő hálózat valóban nem érhető el (nincs térerő). Amennyiben az NMHH állásfoglalása nem igazolja az adózó által a kérelemben foglaltakat, mert rendelkezésre áll a megfelelő hálózat az online adatszolgáltatáshoz, a NAV az egyedi mentesítést nem adja meg, az erre irányuló kérelmet határozatban utasítja el. A kérelem elutasítására kerül sor abban az esetben is, ha az elektronikus hírközlő hálózat külső antennával vagy más műszaki megoldás alkalmazásával elérhető, és ez nem jelent aránytalan terhet az adózó számára.
 
Amennyiben az NMHH szakhatósági állásfoglalása a kérelemben foglaltakat megerősíti, a NAV a kérelemnek határozatában helyt ad, az egyedi mentesítést 1 évre megadja, melynek kezdő napja az engedélyező határozat jogerőre emelkedésének napja. A mentesség meghosszabbítható.
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy, amennyiben az egyedi mentesítés időtartama alatt az NMHH szakhatósági állásfoglalása alapján az elektronikus hírközlő hálózat (térerő) elérhetővé válik, a NAV az egyedi mentesítést visszavonja.
 
Az adózó kötelezettsége az egyedi mentesítésre irányuló kérelem benyújtása, illetve annak időtartama alatt:
 
A kérelem benyújtása (legkorábban az online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezése, azaz legkésőbb 2013. július 1., illetve 2013. december 31.) és a kérelem tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedése közötti időszakban, valamint az egyedi mentesítés időtartama alatt az eredetileg online módon, tehát adózói beavatkozást nem igénylő adatszolgáltatási kötelezettséget az alábbi módon kell teljesíteni:
 
Az adózó a pénztárgép Adóügyi Ellenőrző Egységében (AEE) tárolt adatokat
 
- CD/DVD lemezre, illetve az előzőekkel funkcionalitásában megegyező, egyszer írható optikai adathordozóra köteles menteni,
 
- melyet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig meg kell küldeni a székhelye, ennek hiányában telephelye szerint illetékes állami adóhatóságnak.
 
Nem vonatkozik ez a mentési és adatszolgáltatási kötelezettség arra a mentesítéssel érintett pénzátvételi helyre (pénztárgép üzemeltetési helyre), melyre vonatkozóan a NAV az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését úgy engedélyezte, hogy a napi zárást követő legalább 1 óra időtartamra az adózó a pénztárgépet úgy helyezi el, hogy az elérje az elektronikus hírközlő hálózatot, és ennek használatával az adatszolgáltatási kötelezettséget online módon tudja teljesíteni. 
 
A kérelem 2013. március 20-tól nyújtható be az állami adóhatósághoz. A kérelem benyújtásának nem feltétele az online adatkapcsolatra képes, új típusú pénztárgép beszerzése, illetve üzembe helyezése. Annak érdekében, hogy a mentesítés az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésétől kezdve megillesse, javasoljuk, hogy – figyelemmel az ügyintézési határidőkre is – időben nyújtsa be mentesítés iránti kérelmét.
 
Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy az egyedi mentesítés megadása alapvetően az NMHH objektív körülményeken alapuló szakhatósági döntésén alapul, így csak indokolt esetben nyújtson be egyedi mentesítési kérelmet.
 
A fentieken túl fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az online adatszolgáltatás, illetve az online kapcsolatra képes, új típusú pénztárgép használata alóli mentesítésre – a fent ismertetett esetkörön túl egyéb, pl. szociális, egészségügyi stb. – okból nincs lehetőség.
 
 
 
 
 
1A Rendelet 1. melléklete határozza meg, hogy mely adóalany, illetve az adóalany mely tevékenysége tekintetében kötelezett nyugta-kibocsátási kötelezettségét pénztárgép útján teljesíteni. E tekintetben a szabályozás nem változott.
 
2Hagyományos pénztárgép alatt a Rendeletnek nem megfelelő pénztárgépet kell érteni.
 


Kapcsolódó képek:

 

vonal

Cimkék: online pénztárgép, pénztárgép, pénztárgép bekötés, mentesség, kérelem,

Kapcsolódó hírek:


Euro felkészülési időszak 2019 január 1. után az online pénztárgépeknél!
Mi is történt, hogy ez a kérdés felmerülhet? Korábban - az első online pénztárgépes rendelet idején - az euró átáll...

Micra és Montel Jota, Mini frissítések folyamatban...
Miután most már a Montel forgalmazásában lévő gépek is megkapták az engedélyt a legfrissebb szoftverre, így gyakorlatilag tömegess...

Újabb online pénztárgép frissítési hullám: Micra Jota M és Micra Mini M
  A Micra-Metripond Kft. tervei szerint hamarosan megkezdődnek az A008 Micra Jota M és az A006 Micra Mini M pénztárgépek legújabb...

Ismét tervben az összes szálláshelyre online pénztárgépet verzó!
A 24.hu portál információja szerint most már tényleg nem elkerülhető, hogy online pénztárgép legyen minden airbnb szálláshelyadóná...

Év végi hajrá a taxis piacon!
Egy éve azon ment a lamentálás, hogy a pénztárgép kiterjesztetti körnek - köztük a taxisoknak - lesz-e egyáltalán, és ha lesz, lesz-...

Szivárognak az engedélyek: Sento M és Sento-H, valamint egy új hordozható, a TaxHandy
Újabb pár engedélyt adott ki az MKEH a mai napon: két már eddig is működő gépet - Micra Sento M (A002) - Montel Sento-H (A003)...

Megkapta az engedélyt az egyik Trafikos nagykassza is!
Az MKEH 2017.01.24-dikei döntése értelmében az MSWACP4-Online kassza rendszer (A080) módosítását engedélyezte, a pénztárgép megfelel...

Segítség a nagyon jogkövető online pénztárgéphasználóknak az új körből!
Mert pontosan mi is történt? Volt egy határidő a 9/2016 NGM rendeletben szeptember végére. Voltak, akik úgy gondolták: úgyis kötelező...

Indulhat a frissítési roham: Micra online pénztárgépek a rajtnál!
A Micra Metripond Kft tájékoztatása szerint az alábbi típusoknál (amelyek már megkapták az MKEH-től az új szoftver engedélyt a tav...

Akkumulátorról szabadon online pénztárgéppel? Előfordulnak fura dolgok!
Mi is több hívást kaptunk már: "3 órát bír ki maximum, utána tölteni kell!" Ez ugye egy akkumulátoros - hiszen hordozható e...Megosztás Twitteren Megosztás Facebookon Megosztás Iwiwen
Hírek - Összes hír

Mi várható e-nyugta bevezetésétől?

Ismét változik az vendéglátós NTAK bevezetés határideje?

NTAK hírek: Hosszabb felkészülési időt kezdeményezett az MTÜ az NTAK-csatlakozására

NTAK regisztráció után megjelent az első dokumentáció is

RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁS

Automata regisztráció: határidő június 30.!

Még egy kör a taxis hiénák ellen?Kérdések - Összes kérdés

-

-

- xzf3qp

- Üdvözlöm!

Marton Zoltán vagyok a Chrome-Soft Kft. munkatársa, a FisCat Adóügyi nyomtatóval kapcsolatban szeretném a segítségét kérni.

Az általunk fejlesztett

- Tisztelt Armacash!
Hogyan lehet CipherLab8000 típusú adatgyűjtőbe tört értéket rögzíteni?
A kilóra értékesített felvágottak leltározásánál nagy segítség lenne ha tudná

- Tisztelt Armacash,

hogyan tudok a Datecs DP-25 pénztárgépemből gyűjtőnkénti jelentést kinyerni?

köszönöm a választ

- T. ArmaCash!
A kasszafióknál mit jelent a 6V nyitófeszültség?
Köszönettel:
Pintér Sándor

Gyorskereső
 


Online pénztárgép AEE-XML napló fordító


A gombra kattintva kipróbálhatja az online pénztárgépekből kinyerhető naplófájlok elemző és megjelenítő eszközét!
Kategória


Belépés
Felhasználónév:


Jelszó:


  Regisztráció

Elfelejtette jelszavát?