Armacash Pénztárgép és Irodatechnika

Ügyelet

Gyorskereső
 


Online pénztárgép AEE-XML napló fordító


A gombra kattintva kipróbálhatja az online pénztárgépekből kinyerhető naplófájlok elemző és megjelenítő eszközét!
Kategória


Belépés
A kosárban 0 db termék van
0 Ft összegben.

Kosaram | Rendelés | Ürítés
Felhasználónév:


Jelszó:


  Regisztráció

Elfelejtette jelszavát?

Változás az online automatákkal kapcsolatban


Újabb próbálkozás a szigorú határidőkkel az étel- és ital automaták online-osításában! - 2017.06.27.


A 2017. évi LXXVII. törvény figyelmes átolvasása után (akinek van hozzá türelme természetesen) az alábbi változást találhatja ebben az ügyben:

"
154. § (1) Az Art. 175. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Ha a belföldön gazdasági célú letelepedéssel, lakóhellyel vagy állandó tartózkodási hellyel nem rendelkező adóalany e törvény szerint központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül történő elektronikus kapcsolattartásra egyébként nem kötelezett, választása szerint jogosult a 9. számú melléklet 2. címében szabályozott elektronikus levélcímen való kapcsolattartásra, azzal az eltéréssel, hogy az ehhez szükséges elektronikus levélcímét az állami adó- és vámhatósághoz (változás)bejelentési kötelezettsége teljesítésével valamint az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatával bejelenti.”
(2) Az Art. 175. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) állapítsa meg a menedékes felügyeleti szolgáltatásra és a menedékes felügyeleti szolgáltató kijelölésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint
b) jelölje ki a menedékes felügyeleti szolgáltatót.”
(3) Az Art. 175. §-a a következő (36) bekezdéssel egészül ki:
„(36) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy az adófizetési biztosíték megállapításával, teljesítésével és visszafizetésével, illetve felszabadításával kapcsolatos szabályokat rendeletben határozza meg.”

155. § Az Art. 176/I. §-a a következő (2a)–(2f) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 230. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása érdekében a Kormány jogosult rendeletben ideiglenes jelleggel – legfeljebb 2 éves időtartamban – menedékes felügyeleti szolgáltatót kijelölni az e törvény szerinti felügyeleti szolgáltatói feladatok ellátására, amennyiben az engedélyező hatóság arról tájékoztatja, hogy a felügyeleti szolgáltatói engedély kiadására a 230. § (1) bekezdésében foglalt határidőig nem kerülhet sor.
(2b) Menedékes felügyeleti szolgáltatóként olyan személy vagy szervezet jelölhető ki, amely
a) rendelkezik telephely biztonsági tanúsítvánnyal,
b) folyamatosan rendelkezik magyarországi székhelyű, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosítónál legalább 1 000 000 000 forint összegű felelősségbiztosítással,
c) informatikai rendszere érvényes tanúsítvánnyal rendelkezik a logikai, fizikai és adminisztratív védelmi intézkedéseinek, valamint külön jogszabályban foglalt informatikai követelményeknek való megfelelőségéről, amelyet arra feljogosított független tanúsító szervezet adott ki,
d) valamennyi 2000 fő lakosságszám feletti településen a felügyeleti szolgáltatói szerződésekkel kapcsolatos ügyintézési tevékenység ellátása érdekében ügyintézésre alkalmas ügyfélszolgálatot működtet,
e) teljesíti a felügyeleti szolgáltatóra vonatkozó – jogszabályban meghatározott – hardver követelményeket, és
f) az a)–e) pontban meghatározott feltételek fennállását az engedélyező hatóság felé legalább teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja.
(2c) Ha a kijelölés időtartama alatt a menedékes felügyeleti szolgáltató kérelmére az engedélyező hatóság a menedékes felügyeleti szolgáltató részére felügyeleti szolgáltatói engedélyt ad ki, erről a körülményről az engedélyező hatóság az engedély kiadásával egyidejűleg tájékoztatja a Kormányt.
(2d) A Kormány a (2c) bekezdés szerinti tájékoztatást követően haladéktalanul gondoskodik a menedékes felügyeleti szolgáltatót kijelölő kormányrendelet hatályon kívül helyezéséről.
(2e) A menedékes felügyeleti szolgáltató e minőségét nem érinti, ha az engedélyező hatóság más – menedékes felügyeleti szolgáltatónak nem minősülő személy vagy szervezet – részére felügyeleti szolgáltatói engedélyt ad ki.
(2f) A menedékes felügyeleti szolgáltatóra – e törvényben valamint e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott kivétellel – a felügyeleti szolgáltatóra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. A menedékes felügyeleti szolgáltatót megilletik mindazon jogok, amelyek jogszabály alapján a felügyeleti szolgáltatót megilletik.”

156. § Az Art. 178. § 25a. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(178. § E törvény és – ha törvény másként nem rendelkezik – az adóról szóló jogszabályok alkalmazásában)
„25a. székhelyszolgáltató: az a személy, aki vagy amely üzletszerű gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről,”

157. § Az Art. X. fejezete a következő 181/D. §-al egészül ki:
„181/D. § (1) A 176/I. § (2b) bekezdés d) pontja a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
(2) A 176/I. § (2b) bekezdés d) pontjának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

158. § (1) Az Art. 230. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezése lép:
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, 2017. december 1-ig mentesül az üzemeltető a 22/D. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alól, ha a 22/D. § (6) bekezdése szerinti szerződést a felügyeleti szolgáltatóval 2017. július 31. napjáig megköti.”
(2) Az Art. 230. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezése lép:
„(3) Ha a 22/D. § (6) bekezdése szerinti szerződést az automataberendezés üzemeltetője a menedékes felügyeleti szolgáltatóval köti meg, a szerződést a menedékes felügyeleti szolgáltató e minőségének megszűnéséig
a) az automataberendezés üzemeltetője – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak abban az esetben szüntetheti meg rendes felmondással, ha a menedékes felügyeleti szolgáltató részére 24 havi – ha a szerződés megkötése óta legalább 12 hónap eltelt, abban az esetben 12 havi – felügyeleti szolgáltatói díj összegének megfelelő összeget megfizet;
b) rendes felmondással nem szüntetheti meg.”
(3) Az Art. 230. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezése lép:
„(4) Az automata üzemeltetője mentesül a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettség alól, ha a szerződés megkötését követően közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja, hogy az automataberendezés üzemeltetési tevékenységét megszüntette.”
(4) Az Art. 230. §-a a következő (5)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, 2017. december 1-jétől kizárólag AFE-val ellátott automataberendezés üzemeltethető.
(6) Az (1) bekezdéstől eltérően, 2017. december 31-ig mentesül az üzemeltető a 22/D. § (4) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alól, ha valamennyi felügyeleti szolgáltató – amennyiben van kijelölt menedékes felügyeleti szolgáltató, abban az esetben a menedékes felügyeleti szolgáltató is – nyilatkozik arról, hogy az automataberendezést – az automataberendezés műszaki adottságai miatt – nem képes AFE-val ellátni.
(7) A (6) bekezdés szerinti automataberendezés 2017. december 31-ig üzemeltethető.
(8) Az állami adó- és vámhatóság az üzemeltetőkkel való adategyeztetés céljából 2017. július 1. napjáig a menedékes felügyeleti szolgáltató részére átadja
a) az automataberendezések üzemeltetőinek megnevezésére és adószámára,
b) az automataberendezések regisztrációs számára és
c) az automataberendezések üzemeltetési helyére
vonatkozó adatot.
(9) A (8) bekezdés szerinti adatok átadását követően az állami adó- és vámhatóság a változással érintett adatokat havonta – tárgyhót követő hónap 5. napjáig – átadja a menedékes felügyeleti szolgáltatónak.
(10) A menedékes felügyeleti szolgáltató a (8)–(9) bekezdés szerinti adatszolgáltatás keretében kapott adatokat az üzemeltetővel kötött menedékes felügyeleti szolgáltatói szerződés megszűnésével törli.”

159. § Az Art. a következő 233. §-sal egészül ki:
„233. § Az állami adó- és vámhatósághoz 2017. január 1-jét megelőzően adószám megállapítása érdekében bejelentkezett egyéni vállalkozó, valamint cégbejegyzésre kötelezett adózó, ha székhelyszolgáltatást vesz igénybe, és a székhelyszolgáltató személyében 2016. december 31-jét követően nem következett be változás, a székhelyszolgáltatónak az Art. 16. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott adatait 2017. szeptember 29-éig az állami adó- és vámhatósághoz bejelenti.”

160. § Az Art. a következő 234. §-sal egészül ki:
„234. § E törvénynek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.7.) megállapított 16. § (3) bekezdés r) pontja szerinti, 2018. január 1-jén érvényes külföldi számlaszámokat az adózó 2018. január 31-éig az állami adó- és vámhatósághoz írásban, formanyomtatványon bejelenti.”

161. § Az Art. a következő 236. §-sal egészül ki:
„236. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, e törvénynek Módtv.7-tel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépésekor jogerősen el nem bírált ügyekben, továbbá a hatálybalépést követően az azt megelőző időszakra teljesítendő, illetve esedékessé vált kötelezettségekre azzal, hogy ha a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírság-, pótlékfeltételeket határoztak meg, a kötelezettségre legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben meghatározott legmagasabb mérték alkalmazható.
(2) A Módtv.7-tel megállapított 142. § (1) bekezdésének rendelkezését a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3) A Módtv.7 által megállapított 6/C. § (4) bekezdésében meghatározott rendelkezést a hatálybalépést követően elkövetett mulasztások, illetve adókülönbezet megállapítása esetén kell alkalmazni.”

162. § Az Art. 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

163. § Az Art.
1. 6/C. § (4) bekezdésében az „illetve adóhiány megállapítás esetén” szövegrész helyébe az „illetve adókülönbözet megállapítása esetén” szöveg,
2. 6/I. § (1) bekezdésében az „illetve az adóhiány megállapításának (jegyzőkönyvezésének) időpontjában” szövegrész helyébe az „illetve az utólagos ellenőrzés megállapításairól szóló jegyzőkönyv keltének időpontjában” szöveg,
3. 24. § (2) bekezdésében a „bekezdésének c) pontja” szövegrész helyébe a „bekezdésének d) pontja” szöveg,
4. 24/A. § (8) bekezdésében, 24/B. § (7) bekezdésében a „bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe a „bekezdés d) pontja” szöveg,
5. 24/C. § (6b) bekezdés b) pontjában a „megtett az akadály fennállásának” szövegrész helyébe a „megtett az akadály bekövetkezésének elkerülésére vagy fennállásának” szöveg,
6. 24/D. § (3) bekezdésében a „számított 8 napos” szövegrész helyébe a „számított 15 napos” szöveg,
7. 52. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „egészségbiztosítási szerv, az állami” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv, a Magyar Államkincstár, az állami” szöveg,
8. 52. § (7) bekezdés n) pontjában a „szervezetnek.” szövegrész helyébe a „szervezetnek,” szöveg,
9. 216. §-ában a „2017. július 1-jén” szövegrész helyébe a „2018. január 1-jén”, valamint a „2017. június 30-a” szövegrész helyébe a „2017. december 31-e” szöveg
lép.
"
forrás: njt.hu


Mivel még így is elég hosszú, így egy kis értelmezés sem árthat:
"175. § (19) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) állapítsa meg a menedékes felügyeleti szolgáltatásra és a menedékes felügyeleti szolgáltató kijelölésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint
b) jelölje ki a menedékes felügyeleti szolgáltatót."

Ez csak egyet jelenthet: ugyan a határidők nagyon szorosak, de a rendeletben lett egy kiút: nevesítve, hogy a kormány rendeletben kijelölheti a felügyeleti szolgáltató, ha:
"176/I. § (2a) A 230. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges feltételek folyamatos biztosítása érdekében a Kormány jogosult rendeletben ideiglenes jelleggel - legfeljebb 2 éves időtartamban - menedékes felügyeleti szolgáltatót kijelölni az e törvény szerinti felügyeleti szolgáltatói feladatok ellátására, amennyiben az engedélyező hatóság arról tájékoztatja, hogy a felügyeleti szolgáltatói engedély kiadására a 230. § (1) bekezdésében foglalt határidőig nem kerülhet sor."

Egyszerűbb megfogalmazásban, ha a szigorú feltételeknek időben nem felel meg senki, akkor jön a Magyar Posta (aki egyedül felel meg a menedékes felügyeleti szolgáltatónak kirótt feltételeknek, pl. minden 2000 főnél nagyobb településen ügyfélszolgálat), és átveszi a szerepet 2 évre (minimum).

Hogy ez így jó lesz-e, az jó kérdés, de hogy minden macerás lesz, az biztos.

Piaci információk szerint a hardver, szoftver, szolgáltatás hármas technikailag akár már rendelkezésre is áll, de a felügyeleti szolgáltató kérdése a mai napig nem tisztázott!

 

Erről egyébként a Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség (MIÁSZ) elnökének sincs túl pozitív véleménye:

"Szöllősi Balázs, a Magyar Ital- és Áruautomata Szövetség (MIÁSZ) elnöke reménykedik abban, hogy a javaslat csak egy jó szándékú túlkapás, mert ha nem, akkor a piac – amelyet megmenteni szerettek volna – mindezek hatására rövid időn belül kriminalizálódik, a kormányzati bevételek pedig, amelyeket növelni szerettek volna, csökkenni fognak."

forrás: huppa.huKapcsolódó képek:

 

vonal

Cimkék: online automata, online étel- ital automata, 31/2016 NGM rendelet, AFE, automata felügyeleti egység, Posta, menedékes felügyeleti szolgáltató,

Kapcsolódó hírek:


Kocsimosók, parkolóautomaták figyelem! Itt az újabb bekötési hullám a NAV-hoz?
A feketegazdaság visszaszorításából tavaly több mint négyszázmilliárd forint származott, részben ez az összeg fedezte a jogkövető ...

Határidős lett az AFE beszerel(tet)ése az étel- és italautomatákba!
Megjelent az NGM 7/2018. (III. 19.) rendelete, amely a legnagyobb változást talán a határidő tekintetében hozta: 2018. június 30-ig mi...

Már lehet is szerződést kötni az egyetlen felügyeleti szolgáltatóval online étel- és italautomata online-osítására!
  A Magyar Posta - meglepő - gyorsasággal reagált a kialakult helyzetre: - 2017.06.19. : 2017. évi LXXVII (VI.19) törvény, megha...

Vajon a Magyar Posta, vagy a Magyar Posta legyen az egyetlen felügyeleti szolgáltató?
  Talán nem annyira meglepetésként, de komoly megfontolás, és mérlegelés után, a 2017.06.19-dikén megjelent közlönyt követő 1...

Változás az online automatákkal kapcsolatban
A 2017. évi LXXVII. törvény figyelmes átolvasása után (akinek van hozzá türelme természetesen) az alábbi változást találhatja ebben...

Online étel- és italautomaták: kötelező az AFE, csak nincs!
Tavaly jelent meg a 31/2016 NGM rendelet (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600031.NGM&timeshift=fffffff4&txtreferer=000...

Egy kis megnyugvás: kitolják a határidőt az újonnan pénztárgéphasználatra kötelezetteknek!
  Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a mai napon nyilatkozott az MTI-nek, mégpedig a leginkább érintett témákban...

Étel- és Italautomaták: Online-osítás 2017. január 1-jétől!
  2016. szeptember 02., Magyar Közlöny: egy fekete nap az étel- és italautomatások életében. Biztos lesz még, aki emlegeti ezt a n...

Jönnek az online italautomaták?
    friss infó: armacash.hu/hirek   A tavalyi év az online pénztárgépektől volt hangos: határidők, e...Megosztás Twitteren Megosztás Facebookon Megosztás Iwiwen
Hírek - Összes hír

NTAK hírek: Hosszabb felkészülési időt kezdeményezett az MTÜ az NTAK-csatlakozására

NTAK regisztráció után megjelent az első dokumentáció is

RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁS

Automata regisztráció: határidő június 30.!

Még egy kör a taxis hiénák ellen?

Kocsimosók, parkolóautomaták figyelem! Itt az újabb bekötési hullám a NAV-hoz?

Euro felkészülési időszak 2019 január 1. után az online pénztárgépeknél!Kérdések - Összes kérdés

- Üdvözlöm!

Marton Zoltán vagyok a Chrome-Soft Kft. munkatársa, a FisCat Adóügyi nyomtatóval kapcsolatban szeretném a segítségét kérni.

Az általunk fejlesztett

- Tisztelt Armacash!
Hogyan lehet CipherLab8000 típusú adatgyűjtőbe tört értéket rögzíteni?
A kilóra értékesített felvágottak leltározásánál nagy segítség lenne ha tudná

- Tisztelt Armacash,

hogyan tudok a Datecs DP-25 pénztárgépemből gyűjtőnkénti jelentést kinyerni?

köszönöm a választ

- T. ArmaCash!
A kasszafióknál mit jelent a 6V nyitófeszültség?
Köszönettel:
Pintér Sándor

-

- Üdvözlőm!
Tudom nem Önökre tartozik, segítséget ötletet keresek minden fórumon.
Vásároltam Önöknél is forgalmazott pénztárgépet 2014.04.03.-án , 04.28.-án szervizbe ker

-

Gyorskereső
 


Online pénztárgép AEE-XML napló fordító


A gombra kattintva kipróbálhatja az online pénztárgépekből kinyerhető naplófájlok elemző és megjelenítő eszközét!
Kategória


Belépés
Felhasználónév:


Jelszó:


  Regisztráció

Elfelejtette jelszavát?